Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez FireHost.pl

Gwarancja Jakości Usług (SLA)

I. Definicje

Dostępność usług hostingowych - oznacza, procentowy udział czasu w jakim świadczona usługa hostingowa dostępna jest za pośrednictwem sieci internet, obliczana w każdym miesiącu kalendarzowym.

II. Poziom Usług

Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu dostępności świadczonych przez niego usług hostingowych. Mając na względzie powyższe, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego monitorowania dostępności usług hostingowych za pośrednictwem następujących protokołów: HTTP, DNS, FTP, POP3, SMTP, IMAP, MySQL, Monitorowanie usług następuje z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, które zapewnia niezwłoczne powiadomienie dyżurującego administratora o wykrytej awarii.

III. Kopie bezpieczeństwa

Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych przez Abonentów na serwerach Usługodawcy. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w systemie rotacyjnym i przechowywane są na zewnętrznym serwerze.

IV. Przerwy techniczne

Usługodawca będzie informował Abonentów za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach planowanych przerw technicznych. Usługodawca zobowiązuje się, że ewentualne przerwy techniczne będą miały miejsce w miarę możliwości w godzinach nocnych, tj. pomiędzy godziną 23:00 a 07:00 i nie będą jednorazowo dłuższe niż 6 godzin.

V. Gwarancje i rekompensaty

Gwarantowany czas dostępności usług wynosi 99% czasu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę określonego wyżej poziomu dostępności usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu ważności usługi hostingowej (tj. bieżącego okresu rozliczeniowego) o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług, ponad określony poziom dostępności usług (99%).

VI. Wyłączenia

Zapisy niniejszego dokumentu nie mają zastosowania jeżeli są wynikiem lub są związane z jedną z niżej wymienionych okoliczności:
a) działanie siły wyższej, na które Usługodawca nie ma wpływu, takie jak na przykład: zmiany przepisów, wojna, rozruchy, sabotaż, konflikt zbrojny, pożar, powódź, kradzież, strajk, nieprawidłowe działanie i awarie sieci telekomunikacyjnych, nieprawidłowe działanie oprogramowania,
b) brak dostępu lub problemy z dostępem do sieci Internet leżące po stronie Abonenta lub firm trzecich (np. dostawców internetu),
c) zaplanowana przerwa techniczna, aktualizacja oprogramowania użytkowanego przez Usługodawcę lub konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego Usługodawcy lub firm trzecich,
d) nieprawidłowe działanie serwerów DNS pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
e) włamania do systemów informatycznych Usługodawcy,
f) korzystanie z usług hostingowych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
g) działanie oprogramowania Abonenta, które może spowodować brak dostępu do usług hostingowych.

Regulamin

Poczta
pomoc@firehost.pl

Infolinia
790-720-560

Gadu-Gadu
46273249, 4188519

Grupa Firehost.pl
Aleksander Wypiorczyk